Kompetencje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakres działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Zadania i kompetencje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji określone są w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zmianami).

 • przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, ustanowieniu kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski,
 • wstrzymywanie robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami,
 • nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów i innych robót budowlanych, sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego i udzielanie pozwolenia
  na wznowienie robót,
 • ustalanie wysokości opłat legalizacyjnych,
 • wydawanie nakazów rozbiórki, gdy legalizacja nie jest możliwa (niezgodność z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, naruszenie przepisów techniczno - budowlanych),
 • wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów,
 • nakładanie kar za wykonanie robót budowlanych niezgodnie z udzielonym pozwoleniem,
 • nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 • nadzorowanie wykonywania okresowych i nadzwyczajnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,
 • wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,
 • wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,
 • wydawanie nakazów opróżnienia budynku przeznaczonego na pobyt ludzi bezpośrednio grożącego zawaleniem,
 • sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,
 • przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenie postępowań w tych sprawach,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.